Информация о конференциях

 

 

_______________________________________


Науково-практична конференція з міжнародною участю:

«Коморбідна  патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря» 

Україна, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро)            

9-10 листопада 2016 р.

 

       

 

Наукова програма заходу охоплює питання:

1. коморбідної патології органів травлення;

2. епідеміології захворювань органів травлення;

3. етіології та патогенезу (зокрема експериментальні дослідження);

4. профілактики, діагностики та лікування (в т.ч. хірургічного) захворювань органів травлення;

5. коморбідної патології  в дитячої гастроентерології;

6. міждисциплінарного підхіду до вирішення проблеми;

Гастроентерологічна патологія характеризується коморбідністю синдромів і поєднанням її з патологією інших органів і систем.

У теперішній час у всіх країнах світу, у тому числі вУкраїні, відбувається перетворення та удосконалення системи медичної допомоги. Однією із задач реформи є забезпечення її доступності. До пріоритетних проблем розвитку охорони здоров’я на найближчі десятиріччя відноситься формування організаційної структури первинної медико-санітарної допомоги за принципом лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Діагностика і лікування захворювань травного тракту утруднюються із-за частого поєднання патологій різних органів. Ці органи не лише анатомічно, але і функціонально тісно зв'язані між собою. При цьому виникає складне поєднання скарг, що утрудняє первинну діагностику патології. Хвороби органів травлення часто мають хронічний перебіг, і спостереження сімейного лікаря в таких ситуаціях є найбільш ефективним.

Така ситуація вимагає, з одного боку, проведення фундаментальних досліджень по вивченню факторів соціального та екологічного ризику захворюваності, з іншого – використання більш точних та доступних методів діагностики коморбідних захворювань на ранніх етапах, що обумовлює більш ефективне  лікування пацієнтів та їхмедичну та соціальну реабілітацію.

|планерувати| Конференція, яка планується дає можливість|спроможність| слухачам ознайомиться з|із| найсучаснішими поглядами на поліморбідність|, з|із| можливостями|спроможностями| діагностики і лікування поліморбідних| патологій органів травлення.

Планується|планерує| участь провідних вчених України та зарубіжних колег у вигляді особистої|особової| участі або  через телеміст.

Конференція буде працювати в режимі пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів| у т.ч. у формі|у формі| дискусійної панелі, клінічних розборів, консиліумів.

Участь у конференції безкоштовна. 

Науковий керівник: д-р мед наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, зав. кафедри гастроентерології та терапії ФПО Дніпропетровської державної медичної академії – Степанов Ю.М.

З усіх питань звертатися в Оргкомітет конференції:

Заст. директора інститут з наукової роботи,

канд. мед. наук Діденко В.І.

e-mail:gastrodnepr@i.ua,

тел.: (056) 760-33-05

Пров. наук. співроб,

канд. мед. наук Гравіровська Н.Г.

e-mail: gastro.grav@gmail.com,

тел.: 0501349254; 0988284547.

 

 

*************************************************

Отчет

о проведении научно-практической конференции Института гастроэнтерологии «IV наукова сесія «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

16-17 июня 2016 года состоялась IV научная сессия института гастроэнтерологии НАМН Украины с международным участием «Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии».

В конференции приняли участие ведущие гастроэнтерологи Украины, состоялся телемост с участием всемирно известного ученого из Швеции проф.Mathias Löhr.

Научный руководитель: д-р мед наук, профессор, директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», главный специалист НАМН Украины по гастроэнтерологии и диетологии– Степанов Ю.М.

С приветственным словом от Днепропетровской облгосадминистрации на открытии конференции выступил профессор Павлов В.А. Присутствующих приветствовал председатель Украинской гастроэнтерологической ассоциации, профессор Бабак О.Я.


К открытию конференции было приурочено вручение грамот от Президиума Национальной академии медицинских наук Украины сотрудникам института за плодотворный многолетний труд и весомый вклад в достижения учереждения.

Ю.М. Степанов вручил дипломы победителям Национального этапа европейского конкурса BARES AWARD – 2015: Бреславец Ю., Бойчук В., Куглер Т., а также почетную награду лауреата ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых врачу-гастроэнтерологу института Бреславец Ю.

В рамках конференции были проведены: 4 пленарных и 2 секционных заседания.

Ученые института представили последние достижения научно-исследовательской работы в области изучения этиологиии, патогенеза, диагностики и лечения гастроэнтерологической патологии у взрослых и детей.

Доклады ведущих ученых Украины и сотрудников Института гастроэнтерологии были посвящены патологии поджелудочной железы, гепатобилиарной системы, кишечника, их профилактике, диагностике и лечению. Было проведено отдельное секционное заседание,на котором были рассмотрены вопросы заболеваний органов пищеварения у детей. Значительная часть сообщений была основана на доказательной базе и результатах собственных исследований.

Состоялась отрытая дискуссия по проблеме диагностики и лечения хронических воспалительных|вспыльчивых| заболеваний кишечника и колоректального рака.

Учеными института были представлены 17 устных докладов, посвященные последним научным достижениям и 6 стендовых докладов молодых ученых, в которых были освещены результаты собственных исследований в гастроэнтерологии на современном уровне.

 

Первое секционное заседание открыл директор института, профессор Ю.М. Степанов с докладом: «Хронический гастрит и функциональная диспепсия в Киотском консенсусе в 2015 г.», в котором были отражены основные этиологические факторы, передовые взгляды на диагностику и лечение патологии, которая поражает большое количество людей в современном мире.

Проблемы борьбы с вирусными гепатитами были освещены в сообщениях проф. Шипулина В.П., представившего свой взгляд на возможность искоренения гепатита С в Украине. Професора Скрипник И.Н., Бабак О.Я., Медведь В.И. и Драгомирецкая Н.В. посвятили свои доклады диффузным заболеваниям печени; проф. Силивончик Н.М. (Беларусь) и проф. Вирстюк Н.Г. представили проблемы диагностики и лечения наследственных заболеваний печени. В ряде докладов были представлены патология верхних отделов пищеварительного канала и функциональные расстройства.

Профилактике антибиотико-ассоциированной диареи с применением пробиотиков был посвящен доклад проф. Оседло Г.В. Функциональные нарушения билиарного тракта у больных диабетом II типа были представлены в докладе проф. Сирчак Е.С. Доклады проф. Степанова Ю.М., проф. Губергриц Н.Б., проф. Шевченко Б.Ф. раскрыли сложности диагностики и возможности терапевтического и хирургического лечения поджелудочной железы.

Состоявшийся телемост со Швецией позволил присутствующим ознакомиться с лекцией проф. Mathias Löhr, который раскрыл современный взгляд на заместительную ферментную терапию панкреатита.

Отдельным блоком в ходе дискуссионной панели была рассмотрена проблема хронических воспалительных заболеваний толстой кишки и колоректального рака. В рамках этого пленарного заседания выступили: член-кор. НАМН проф. Захараш М.П., проф. Степанов Ю.М., проф. Дорофеев А.Е., проф. Сергиенко О.И., к.мед.н. Симонова Е.В. Ведущие специалисты осветили в своих сообщениях сложности диагностики, терапевтического и хирургического лечения этой тяжелой и социально значимой патологии. Особое место в дискуссии заняли вопросы выбора метода лечения и показания к хирургическому вмешательству с применением самых современных методик.

На секционном заседании, посвященном гастроэнтерологической патологии у детей, проф. Абатуров А.Е. посвятил свой доклад такой острой проблеме, как вирусная диарея у детей, ее этиология, патогенез и лечение. Особенностям поражения органов пищеварения при мукополисахаридозе 1 типа у детей был посвящен доклад проф. Степанова Ю.М. Диагностика и лечение болезни Крона в детском возрасте стали темой доклада проф. Денисовой М.Ф. Функциональные нарушения пищеварительного канала, пищеводно-желудочного перехода, желчного пузыря были представлены в докладах проф. Белоусовой О.Ю., проф. Овчаренко Л.С., к.мед.н. Завгородней Н.Ю.

Молодые ученые института выступили на отдельной секции и представили свои достижения за прошедший год.

Научная сессия института завершилась вручением дипломов, грамот и премий за лучшие доклады: 1 место - Лукьяненко О.Ю.; 2 место - Тузко А.В., 3 место - Аржанова Г.Ю. и Галенко А.П., а также Бабий С.А.

Премиями были награждены лучшие стендовые доклады: 1 место –Ягмур В.Б., Супруненко О.И.; 2 место – Чалый Н.В.; 3 место – Братская А.С., Подгорный М.В., Галинский А.А., Мурзина О.Б., Руденко А.И.

______________________________________________________________________________________

Звіт

про проведення науково-практичної конференції «Діагностика, лікування та реабілітація гастроентерологічних хворих в сучасних умовах».

 

2-3 червня 2016 р. у ДП санаторії «Новомосковський», с. Орлівщина Дніпропетровської області, Державною установою «Інститут гастроентерології НАМН України» сумісно з ДП санаторій «Новомосковський» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ГС «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» була проведена науково-практична конференція «Діагностика, лікування та реабілітація гастроентерологічних хворих в сучасних умовах».

Конференція внесена до офіціального реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України 2016 р.

Науковий керівник конференції - директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, Заслужений лікар України, Голова спілки «Асоціація з вивчення та лікування хвороб органів травлення в Україні», доктор медичних наук, професор Юрій Миронович Степанов

 

У роботі конференції взяли участь відомі вчені, лікарі гастроентерологи, хірурги, лікарі загальної практики, терапевти та ін. з ряду областей України: Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської. Загальна кількість присутніх – понад 300 учасників.

В рамках конференції були проведені 2 пленарних засідання, де розглядались найбільш значущі аспекти етіології, патогенезу, діагностики та лікування захворювань органів травлення. Доповіді були присвячені патології підшлункової залози, гепатобіліарної системи, кишечнику, кислотозалежним захворюванням, питанням їх профілактики, діагностики та лікування.

 

Відбувся телеміст Хайдарабад-Дніпропетровськ-Харків-Київ, під час якого віце-президент компанії Dr Reddys Крішна Вінтакеш (Індія) представив інформацію щодо технологічних особливостей виробництва інгібіторів протонної помпи. Провідні вчені України проф. Ю.М. Степанов, Т.Д. Звягінцева, С.М. Ткач провели обговорення з учасниками телемосту питань лікування кислотозалежних захворювань, важливості досягнення цільового рівня рН, шляхів оптимізації ерадикаційної терапії та ін.

Інститут представив доповіді науковців, які висвітлили результати своєї лікувально-діагностичної та наукової роботи. Це викликало великий інтерес присутніх, про що свідчила велика кількість заданих запитань.

Конференція була високо оцінена всіма присутніми.

   

 

___________________________________________